Heeft werknemer die mondkapje weigert recht op loon?

Sinds 1 december jl. moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen in openbare ruimten. Maar geldt dit ook op de werkvloer? Mag de werkgever een werknemer verplichten een mondkapje te dragen? En wat als de werknemer dit weigert? Heeft de werknemer die een mondkapje weigert recht op loon? In deze blog ga ik in op een uitspraak van een kort geding rechter. En geef ik drie tips.

Mondkapje en instructierecht werkgever

De werkvloer is vaak niet een openbare ruimte. Dus geldt de plicht een mondkapje te dragen meestal niet voor de werkvloer. Een bakkersbedrijf had in oktober 2020 de regel ingevoerd dat het dragen van mondkapjes op de werkvloer verplicht was.

De werkgever was van mening dat hij als taak had zorg te dragen voor de veiligheid van de medewerkers. Dit is een wettelijke plicht van de werkgever. De werkgever vond dus dat hij het recht had werknemers te verplichten een mondkapje te dragen op de werkvloer.

Mondkapje en recht op privacy van de werknemer

Een medewerker die chauffeur was weigerde het mondkapje te dragen. Hij vond dat het mondkapje een ongeoorloofde inbreuk maakte op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Hij gaf aan dat het dragen van het mondkapje ongemak veroorzaakte. Ook was hij van mening dat het dragen van een mondkapje gezondheidsrisico’s inhield. Volgens hem waren er geen zwaarwegende belangen die het dragen van een mondkapje rechtvaardigden.

De bakkerij voerde een gesprek met de medewerker. Maar de medewerker bleef weigeren. Vervolgens schortte de bakkerij het loon op en stelde de werknemer op non actief. De werknemer pikte dit niet. Hij vond dat hij recht had op loon. Ook als hij weigerde een mondkapje te dragen. Hij stapte naar de rechter en vorderde in kort geding doorbetaling van loon.

Het oordeel van de rechter

De kort geding rechter was van mening dat de werkgever inderdaad het recht had om werknemers te verplichten een mondkapje te dragen op de werkvloer. Volgens de rechter was het dragen van een mondkapje een redelijke instructie.

Ook vond de rechter dat de werkgever legitieme doelen had bij het geven van de instructie. Want de werkgever heeft de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Daarnaast heeft de werkgever ook een legitiem bedrijfsbelang bij het voorkomen van ziekte bij werknemers. Het is namelijk algemeen bekend dat het dragen van mondkapjes de kans op corona verkleint. Daarom was er sprake van een gerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

De rechter was ook van mening dat de instructie van de werkgever niet verder ging dan nodig was. De chauffeur hoefde het mondkapje bijvoorbeeld alleen op de werkvloer te dragen. En niet in de auto als hij onderweg was.

Dit alles bracht de rechter tot het oordeel dat een werknemer die een mondkapje weigert geen recht heeft op loon.

Geen mondkapje? Geen loon! Drie tips

Als je als werkgever het dragen van mondkapjes verplicht wil stellen geef ik je graag de volgende tips:

  • geef goede en duidelijke instructies en zorg ervoor dat deze instructies overal bekend worden gemaakt
  • zorg voor een goede afweging tussen het belang van veiligheid op de werkvloer en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de medewerkers
  • ga met medewerkers die weigeren een mondkapje te dragen een gesprek aan en geef ze een schriftelijke waarschuwing. Vermeld in die waarschuwing ook duidelijk wat de consequenties zijn als de werknemer blijft weigeren.

Als de werkgever deze tips opvolgt zal in de regel gelden dat een werknemer die weigert een mondkapje te dragen geen recht heeft op loon zolang hij blijft weigeren.

Meer weten?

Door anderen gelezen: