Commissie Borstlap en hervorming arbeidsrecht: 3 redenen voor blijdschap

Op 23 januari 2020 verscheen het rapport van de Commissie Borstlap die pleit voor een totale hervorming van het arbeidsrecht. Drie redenen om blij te zijn met de inspanningen van deze commissie.

Commissie Borstlap en hervorming arbeidsrecht: de 6 belangrijkste voorstellen

De Commissie Borstlap stelt voor het arbeidsrecht radicaal te hervormen. Om aldus de arbeidsmarkt weer gezond te maken en de kloof tussen werknemers, flexwerkers en zelfstandigen te dichten.

De belangrijkste voorstellen tot hervorming van het arbeidsrecht zijn:

  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen die werkt;
  • Flexwerk gaat voor een groot deel in de ban;
  • Een deeltijd ontslag bij bedrijfseconomische omstandigheden;
  • Een beperking van uitzendwerk tot maximaal zes maanden;
  • De WW wordt hoger maar ook korter;
  • Inkorting van loondoorbetaling tijdens ziekte tot 1 jaar.

Ik ben blij met de voorstellen van de Commissie Borstlap tot hervorming van het arbeidsrecht. Dit om de navolgende redenen.

Reden 1: de WWZ werkte niet

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die in 2015 in werking trad, wemelde van de fouten en onduidelijkheden. Het invoeren van strikte ontslaggronden maakte het ontslagrecht bovendien nóg rigider dan het al was. Daarom was het resultaat dat veel bedrijven die ik ken sinds de WWZ geen werknemers meer aannemen in vaste dienst. Omdat het simpelweg te duur is geworden en te lastig om vaste werknemers te ontslaan.

Hervorming van het arbeidsrecht kan de arbeidsmarkt de benodigde flexibiliteit geven.

Hervorming arbeidsrecht.
Hervorming arbeidsrecht. De WAB zorgt bij werkgevers voor veel administratieve ellende.

Reden 2: de WAB niet gaat werken

Ik ben met velen van mening dat de op 1 januari 2020 in werking getreden WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ook niet gaat werken. Het is namelijk een lappendeken op een haperende wet. Met de WAB wordt beoogd het voor werkgevers aantrekkelijker te maken weer werknemers in vaste dienst te nemen. Door o.a. de WW premie voor vaste werknemers lager te maken en ingewikkelde regels op te stellen voor min max contracten, nul uren contracten etc.

Maar de WAB zorgt bij werkgevers voor veel administratieve ellende. Het resultaat zal daarom waarschijnlijk zijn dat veel werkgevers minder werknemers voor bepaalde tijd of flexwerkers zullen aannemen. Dus zullen ze naar verwachting hun toevlucht nemen tot zzper’s.

Hervorming van het arbeidsrecht kan de administratieve rompslomp verminderen.

Reden 3: twee jaar loondoorbetaling tijdens ziekte werkt niet

Recent nam ik deel aan een congres over arbeidsrecht. Onze conclusies ten aanzien van de verplichting van werkgevers om 2 jaar loon door te betalen:

  • Er is geen land ter wereld waar een werkgever 2 jaar lang loon door moet betalen tijdens ziekte van een werknemer;
  • Er is geen land ter wereld waar de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van de zieke werknemer. Dit is een taak van de overheid;
  • Er is geen land ter wereld waar de werkgever nog een extra jaar loon moet betalen als de re-integratie in de eerste 2 jaar niet goed is gegaan.

De verkorting die de Commissie Borstlap voorstelt is een eerste stap om de lasten van werkgevers bij ziekte te verminderen.

Mijn hoop

Ik denk dat de voorstellen van de Commissie Borstlap de potentie hebben het arbeidsrecht nu eindelijk eens écht te vereenvoudigen. Daarbij is natuurlijk wel de vraag hoe dit alles gefinancierd gaat worden. Maar ja, een niet functionerende arbeidsmarkt kost ook veel geld.

Dus hoop ik oprecht dat het rapport van de Commissie Borstlap tot hervorming van het arbeidsrecht gaat leiden tot nieuwe wetgeving. Een helder geschreven wet met leesbare zinnen. Waarbij de belangen van de arbeidsmarkt op langere termijn het uitgangspunt zijn en niet de korte termijn belangen van politici.

Behoefte aan praktisch advies over de WAB?