Algemene Voorwaarden FB Labourwise advocatuur

1. Deze algemene voorwaarden zijn door FB LabourWise Advocatuur gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen op de website van FB LabourWise, www.fblabourwise.nl. FB LabourWise is gevestigd in Laren en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67034055.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door FB LabourWise is aanvaard (met inbegrip van vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten). De toepasselijkheid op de opdracht die door FB LabourWise is aanvaard van algemene voorwaarden van de cliënt of enige andere algemene voorwaarden wordt door FB LabourWise nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan FB LabourWise verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door FB LabourWise wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.

4. FB LabourWise is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten en op lopende overeenkomsten.

5. Alle opdrachten gelden als uitsluitend aan FB LabourWise gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. In afwijking van artikel

7:409 BW zijn de aan FB LabourWise verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten door FB LabourWise geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Tenzij dat door FB LabourWise uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, kunnen anderen dan de cliënt niet op het resultaat van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart FB LabourWise en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. Deze vrijwaring omvat mede alle kosten van rechtsbijstand.

7. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van FB LabourWise leidt, dan is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot:

(a) het bedrag dat door de door FB LabourWise afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van FB LabourWise komt; of

(b) indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, een bedrag van maximaal EUR 1.000,– . Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor FB LabourWise aansprakelijk is.

8. FB LabourWise is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van door FB LabourWise in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de cliënt met inachtneming van de zorg van een goed opdrachtnemer. Indien FB LabourWise een derde bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is FB LabourWise:

(a) tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor enige tekortkoming door de derde in de nakoming van diens verplichtingen noch voor enige fout die door de derde wordt gemaakt; en

(b) bevoegd om, als een in het kader van de opdracht ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, die beperking mede namens de cliënt te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart FB LabourWise en de aan haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever. Deze vrijwaring omvat mede alle kosten van rechtsbijstand. Op eerste verzoek zal FB LabourWise de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de cliënt overdragen.

9. FB LabourWise ontvangt geen derdengelden en heeft geen Stichting Beheer Derdengelden.

10. Op grond van de geldende regelgeving is FB LabourWise verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder meer de identiteit van de cliënt vast te stellen, na te gaan of er niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zo nodig zonder toestemming van en zonder het informeren van de cliënt melding te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Door FB LabourWise een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken en zijn toestemming te geven.

11. Tenzij met de cliënt is afgesproken dat FB LabourWise voor haar dienstverlening wordt gehonoreerd door middel van betaling van een vast bedrag of daarvoor een gehele of gedeeltelijke resultaatsafhankelijke beloning ontvangt, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal in het kader van de opdracht gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven. Deze tarieven worden van tijd tot tijd door FB LabourWise vastgesteld en zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de aan FB LabourWise verbonden persoon die de opdracht uitvoert. De door FB LabourWise ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten — zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, procesadvocaatkosten, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van ingeschakelde derden— zullen separaat in rekening worden gebracht. FB labourWise brengt geen kantoorkosten in rekening. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen, zullen de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten maandelijks aan de cliënt in rekening worden gebracht, met een betalingstermijn van 14 dagen na de datum van de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is FB LabourWise zonder nadere ingebrekestelling vanaf 15 dagen na de datum van de factuur gerechtigd de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen.

12. Te allen tijde is FB LabourWise gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal FB LabourWise met de werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

13. Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. In geval van beëindiging, is de cliënt is gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, vermeerderd met de algemene kantoorkosten en de tot de beëindiging ten behoeve van hem gemaakte onkosten.

14. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.

15. Op de dienstverlening van FB LabourWise zijn de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur en de kantoorklachtenregeling van FB LabourWise van toepassing.

16. De rechtsverhouding tussen FB LabourWise en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met:

(a) de door of namens FB LabourWise verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden; en/of

(b) de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, en die niet kunnen worden opgelost door middel van de ad 15 genoemde geschillen-en klachtenregeling, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van en worden uitsluitend beslist door de rechtbank Midden- Nederland, locatie Utrecht.